Jesteś tutaj: Usługi Prawo cywilne

Prawo cywilne

Jest podstawą dziedziny prawa prywatnego, która reguluje zarówno stosunki majątkowe jak i niemajątkowe między autonomicznymi podmiotami. Ma zastosowanie w życiu codziennym. 

Podmioty prawa cywilnego

Osoby fizyczne: osobą fizyczną jest każdy człowiek bez względu na wiek, płeć, kolor skóry czy wykształcenie, musi jednak posiadać: zdolność prawną (przysługuje każdej osobie fizycznej od momentu urodzenie i oznacza możliwość bycia podmiotem zarówno praw jak i obowiązków) oraz zdolność do czynności prawnych (którą to otrzymuje w momencie uzyskania pełnoletności i oznacza możliwość dokonywania czynności prawnych)

Osoby prawne: To jednostki organizacyjne (partie, spółki, fundacje, skarb państwa), które zostały wyposażone przez państwo w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.   

Kodeks prawa cywilnego

To zbiór norm i przepisów które regulują prawo cywilne. Można w nim znaleźć regulacje, które dotyczą stosunków cywilnoprawnych pomiędzy równouprawnionymi podmiotami. W głównej mierze te stosunki dotyczą spraw gospodarczych i majątkowych.

Dziedziny prawa cywilnego:

Prawo rzeczowe – wszelkie prawa dotyczące np. własności ruchomości i nieruchomości. Opisane jest w księdze drugiej kodeksu cywilnego. 

Prawo zobowiązań – jest zawarte w księdze trzecie KC i dotyczy stosunków o charakterze majątkowym. Reguluje wymiany dóbr i świadczenia usług.

Prawo spadkowe – odnosi się do zasad dziedziczenia po zmarłej osobie. Odnosi się do dzidziczenia testamentowego oraz ustawowego.

Prawo rodzinne – dział, który dotyczy małżeństwa, pokrewieństwa i opieki.

Prawo własności intelektualnej – dotyczy prawa autorskiego i własności przemysłowej.

Kazusy prawo cywilne

Kazusy są przykładowymi rozstrzygnięciami procesów cywilnych. Na ich przykładzie można zrozumieć działanie prawa cywilnego. Oto jeden z demonstracyjnych kazusów: 

Odszkodowanie auto-casco

Stan faktyczny:

Pan M. w dniu 28.07.2001 zawarł umowę ubezpieczenia auto-casco z towarzystwem ubezpieczeniowym X. W październiku 2001 r. żona Pana M zjeżdżając na pobocze uderzyła w metalową barierkę. Samochód odholowano po bezskutecznych próbach wyjechania z pobocza.. Żona Pana M nie obejrzała uszkodzeń. Na skutek uderzenia, uszkodzone zostały: reflektory, kierunkowskazu, zderzak przedni, miska olejowa i chłodnica.  Sporządzony został protokół likwidacji. Po wyjechaniu z warsztatu, żona Pana M zauważyła, że silnik głośniej chodzi. Po gwarancyjnym przeglądzie silnika Pan M zdecydował się na wymianę silnika, której koszt wyniósł 19.599.47 zł. Ubezpieczyciel nie wyraził zgody na pokrycie kosztów tej wymiany. Pan M wystąpił do sądu o zasądzenie od ubezpieczyciela kwoty 19.599.47zł. 

Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu?

Podstawa prawna: 

Art. 826 obowiązki ubezpieczającego w razie zajścia wypadku, Kodeksu Cywilnego, art.16 właściwość rzeczowa sądu rejonowego, Kodeksu Postępowania cywilnego, wyrok sądu najwyższego z 30.05.2006, sygn. akt IVCK 11/06.

Uzasadnienie:

Zgodnie z dyspozycją art. 826  § 1 kodeksu Cywilnego: „w razie zajścia wypadku ubezpieczający obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Z tego wynika, że Pani M powinna wyłączyć silnik w celu uniknięcia dalszych uszkodzeń pojazdu. Na ten temat wypowiedział się również sąd najwyższy w wyroku 30.05.2006 (sygnatura IVCK 11/06), w sentencji którego stwierdził: „praca silnika po wypadku powodującym uszkodzenie miski olejowej i chłodnicy, powiększa szkodę w ubezpieczonym samochodzie. Obowiązkiem ubezpieczającego jest natychmiastowe wyłączenie silnika. Niewykonanie przez ubezpieczającego tego obowiązku jest poddane sankcji w postaci odmowy wypłaty odszkodowania jedynie wtedy, gdy uchybienie temu obowiązkowi jest wynikiem rażącego niedbalstwa.” Przez rażące niedbalstwo należy rozumieć niezachowanie minimalnych zasad prawidłowego zachowania się w danej sytuacji. Zgodnie z powyższym roszczenie powoda zostało oddalone. 

Zgodnie z  art. 16 Kodeksu Postępowania Cywilnego w związku z art. 17 KPC właściwy do rozpoznania sprawy będzie sąd rejonowy. 

Adwokat prawo cywilne

Kancelaria Bonar oferuje usługi z zakresu prawa cywilnego: prowadzenie rozwodów, spraw majątkowych, sprawy ubezpieczeniowe i wszelkie inne. Oferuje również porady prawne online, dla zaoszczędzenia czasu na dojazdy.